Ορθόδοξο Χριστιανικό ΙστολόγιοΠεριεχόμενα:
 ----------------------------------------------------------------------------------------
Ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν στον Παράδεισο σε κοινωνία με το Θεό, η οποία έκανε τη  ζωή τους και την ευτυχία τους απερίγραπτη. Όταν όμως ήρθε η αμαρτία των πρωτοπλάστων τότε ο άνθρωπος έπαψε πια να βρίσκεται σε κοινωνία με το Θεό, χωρίστηκε από Αυτόν, με κορύφωση την έξωσή του από τον Παράδεισο.
Η κοινωνία του ανθρώπου με το Θεό αποκαταστάθηκε πάλι με την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Το Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας (ή Θείας Κοινωνίας, ή Θείας Μετάληψης) είναι το επαναλαμβανόμενο θαύμα της μετοχής του ανθρώπου στις λυτρωτικές συνέπειες του έργου του Χριστού.
Η Θεία Ευχαριστία είναι η ζωντανή παρουσία του Χριστού στην Εκκλησία και μέσα από την τέλεση της Θείας Λειτουργίας ο Χριστός παρατείνεται εις τους αιώνες.

Το Ιερό αυτό Μυστήριο μας παραδόθηκε από τον ίδιο το Χριστό μας κατά το Μυστικό Δείπνο, όπου λαμβάνοντας τον άρτο, τον τεμάχισε και αφού ευχαρίστησε τον έδωσε στους μαθητές Του λέγοντας:
"λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου"
(Κατά Ματθαίον, κεφ.26, στ.26)
και στη συνέχεια αφού πήρε το ποτήριο με το κρασί και ευχαρίστησε, το έδωσε πάλι στους μαθητές Του λέγοντας:
"πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν"
(Κατά Ματθαίον, κεφ.26, στ.27-28)

Ο Ίδιος ο Χριστός δηλαδή μας παρέδωσε αυτό το Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, λέγοντάς μας:
"Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν "
(Κατά Λουκάν, κεφ.22, στ.19)
Η Θεία Ευχαριστία λοιπόν είναι κατ΄αρχήν ανάμνηση του Χριστού, αλλά δεν είναι μια απλή ανάμνηση - ο ίδιος ο Χριστός είναι παρών διότι, όπως μας έχει διαβεβαιώσει, με τη Θεία Κοινωνία ενωνόμαστε μαζί Του, ερχόμαστε δηλαδή σε Κοινωνία με το Θεό και έχουμε την αιώνια Ζωή, σύμφωνα με τα λόγια Του:
"ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς."
(Κατά Ιωάννην, κεφ.6, στ.53)
δηλαδή "ειλικρινά και αληθινά σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου (δια του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας) και πίετε το Αίμα Του, δεν έχετε ζωή μέσα σας"

Και συνεχίζει λέγοντας:
"ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις."
(Κατά Ιωάννην, κεφ.6, στ.54-55)
δηλαδή "εκείνος που τρώει τη σάρκα μου (διά του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας) και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια κι εγώ θα τον αναστήσω ένδοξο κατά τη μεγάλη ημέρα της κρίσης. Διότι η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό"

>>Να σημειωθεί εδώ οτι ο Χριστός χρησιμοποίησε χρόνο ενεστώτα διαρκείας (τρώγων...πίνων) και δεν λέει π.χ. όποιος έφαγε ή ήπιε, θέλοντας να δείξει τη συνεχή μετοχή μας στη Θεία Κοινωνία  

Και τέλος είπε:
"ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ"  (Κατά Ιωάννην, κεφ.6, στ.56)
δηλαδή "εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν"


Τροφή ουράνια λοιπόν είναι η Θεία Κοινωνία. Κι όμως για πολλούς είναι στερημένη τροφή, ενώ θα έπρεπε να είναι τροφή καθημερινή, διότι είτε την αγνοούν, είτε την περιφρονούν.
Πραγματικά είναι δυστυχείς οι Χριστιανοί που στερούνται τη Θεία Κοινωνία - λιμοκτονούν εκούσια, ενώ έχουν αυτή την πλούσια τροφή δίπλα τους.

Ο Χριστιανός οφείλει να προσέρχεται τακτικά στη Θεία Λειτουργία και να κοινωνάει, προετοιμασμένος βέβαια κάθε φορά κατάλληλα (όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω), με πρωταρχική προϋπόθεση οπωσδήποτε τη Μετάνοιά του και τη συμμετοχή του στο Ιερό Μυστήριο της Εξομολόγησης, αλλά και άλλων προϋποθέσεων κατά την κρίση πάντα και τις συμβουλές του Πνευματικού του Πατέρα ο καθένας, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος για να δώσει την ευλογία για να προσέλθει ο πιστός στη Θεία Κοινωνία και κάτω από ποιές προϋποθέσεις μπορεί να κοινωνάει συχνά, ακόμη και καθημερινά.

Η συχνή πάντως Θεία Κοινωνία είναι μεγάλη ευλογία και βοήθεια για το Χριστιανό που αγωνίζεται πνευματικά για να απαλλαγεί από τα σφάλματα και τις αδυναμίες του και να παίρνει δύναμη, διότι παίρνει το Χριστό μέσα του, βοηθώντας και την ψυχή και το σώμα του και δεν βρίσκει τόπο να μπει ο διάβολος.
Γι αυτό ο κάθε πιστός πρέπει να επιδιώκει να συμμορφώνει τη ζωή του ανάλογα, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις που θα του θέσει ο Πνευματικός του, προκειμένου να μπορεί να προσέρχεται συχνά στο Ιερό αυτό Μυστήριο.
 
Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τελείται μέσα στην Ακολουθία της Θείας Λειτουργίας, η οποία είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική εκδήλωση των Χριστιανών.
Η Θεία Λειτουργία ξεκινάει αμέσως μετά την Ακολουθία του Όρθρου με την ευχή του Ιερέα "Εὐλογημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων", ενώ η διάρκειά της είναι περίπου από μία έως μιάμιση ώρα, ενδιάμεσα της οποίας μπορεί να υπάρχει και κήρυγμα και η κορύφωσή της είναι η Θεία Κοινωνία.
Στη Θεία Λειτουργία έχουμε αναπαράσταση όλης της ζωής του Χριστού, από τη Γέννησή Του, το Κήρυγμά Του, τη Σταυρική Του θυσία και την Ανάστασή Του, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην ενότητα των Ιερών Ακολουθιών.
Η θυσία αυτή του Κυρίου μας δεν είναι εικονική, ή συμβολική,  όπως ίσως νομίζουν πολλοί, αλλά αληθινή - ο άρτος μεταβάλλεται σε πραγματικό Σώμα του Χριστού και ο οίνος σε πραγματικό Αίμα του Χριστού. 
Η μεταβολή αυτή του ψωμιού και του κρασιού σε Σώμα και Αίμα Χριστού, γίνεται ακριβώς τη στιγμή όπου ο Ιερέας έχοντας πάνω στην Αγία Τράπεζα τον άρτο και τον οίνο και αφού έχει αναφέρει τους λόγους του Κυρίου "λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου..." και "πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο ἐστι τὸ αἷμά μου..." καθώς και στη συνέχεια την ευχή "Τσὰ ἐκ τῶν σῶν Σοὶ προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα..."  προσεύχεται στη συνέχεια λέγοντας:
"Ἔτι προσφέρομέν σοι τὴν λογικὴν ταύτην καὶ ἀναίμακτον λατρείαν, καὶ παρακαλοῦμέν σε καὶ δεόμεθα καὶ ἱκετεύομεν· κατάπεμψον τὸ Πνεῦμά σου τὸ Ἅγιον ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ προκείμενα δῶρα ταῦτα. Καὶ ποίησον τὸν μὲν ἄρτον τοῦτον τίμιον σῶμα τοῦ Χριστοῦ σου. Ἀμήν· τὸ δὲ ἐν τῷ ποτηρίῳ τούτῳ τίμιον αἷμα τοῦ Χριστοῦ σου. Ἀμήν· μεταβαλὼν τῷ Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ. Ἀμήν, ἀμήν, ἀμήν."
Ακριβώς αυτή τη στιγμή κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλλει τον άρτο και τον οίνο σε Σώμα και Αίμα Χριστού - τότε πλέον έχουμε ολόσωμη και αισθητή την παρουσία του Θεανθρώπου Σωτήρα μας και όσοι είναι έτοιμοι να κοινωνήσουν κοινωνούν λαμβάνοντας πραγματικό Σώμα και Αίμα Κυρίου.

Για όσους άπιστους εξακολουθούν να βλέπουν μόνο ψωμί και κρασί μέσα στο Άγιο Ποτήριο, απλά να θυμίσουμε οτι δεν είναι όλα ορατά πάντα με τα μάτια του προσώπου μας, όπως αναφέραμε με το παράδειγμά μας στην αρχική ενότητα του Σκοπού της Ζωής, όπου δείξαμε οτι η ίδια η ανθρώπινη λογική είναι σε θέση να αντικρούσει τον ίδιο της τον εαυτό και κατά συνέπεια να ερμηνεύσει τα ανερμήνευτα, αρκεί μαζί με τη λογική να έχουμε και το Φως και την καθαρότητα του νου, όπως είπαμε, το οποίο μας δίδει ο Κύριός μας, όταν το επιζητήσουμε. 

Η Θεία Κοινωνία, ως Ιερό Μυστήριο που είναι (ένα εκ των επτά), κατά μυστικό και μυστηριώδη τρόπο (όπως το λέει και η λέξη Μυστήριο), ανερμήνευτο για τον κοινό νου, βοηθάει τον άνθρωπο στον πνευματικό του αγώνα αλλά και στη σωματική του υγεία - είναι δηλαδή τροφή πνευματική αλλά και σωματική.
Ο τρόπος πραγματικά δεν μπορεί να εξηγηθεί ανθρώπινα, αλλά είναι φανερός από τα αποτελέσματα που λαμβάνει ο πιστός, ιδιαίτερα όταν προσέρχεται συχνά στο Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, με την ευλογία του Πνευματικού του φυσικά.
Ο Χριστός ενεργεί μέσα μας με τέτοιο τρόπο, ώστε ενισχύει την πνευματική μας προσπάθεια που κάνουμε για τη βελτίωση του εαυτού μας, την εξάλειψη των παθών μας και την απόκτηση των αρετών, όταν φυσικά έχουμε την κατάλληλη προαίρεση.
Κι έτσι, μαζί με το Χριστό που μας εμπνέει και μας καθοδηγεί όταν είναι μέσα μας πορευόμαστε με σιγουριά στο δρόμο της πνευματικής μας ανάτασης.

Οφείλουμε επίσης να γνωρίζουμε οτι εάν κοινωνάμε αναξίως, χωρίς την προαίρεση της πνευματικής μας ανύψωσης για την ένωση μας με το Χριστό μας, και απροετοίμαστοι (χωρίς μετάνοια και εξομολόγηση, χωρίς τη νηστεία, ή τον κανόνα ενδεχομένως που μας έχει ορίσει ο Πνευματικός μας κλπ) τότε η Θεία Κοινωνία ενεργεί ακριβώς αντίθετα ως φωτιά εξ ουρανού (όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω).

Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε οτι όταν κοινωνούμε είναι φυσικό να γινόμαστε ακόμη πιο μισητοί από το διάβολο (εκτός της περίπτωσης όπου αναξίως κοινωνήσαμε, οπότε μας έχει ήδη νικήσει αυτός) και κατά συνέπεια πρέπει να είμαστε άγρυπνοι για τυχόν επιθέσεις του (είτε απευθείας σε εμάς, είτε μέσω άλλων ανθρώπων και περιστάσεων, σύμφωνα με τις τακτικές που ο διάβολος χρησιμοποιεί, όπως αναφέρονται στη σχετική ενότητα εδώ), αλλά ποτέ να μην απελπιστούμε, αφού μέσα μας κατοικεί πλέον ο Χριστός, τον οποίο ο διάβολος φοβάται και τρέμει. Αυτός είναι και ένας ακόμη λόγος για τη συχνή Θεία Μετάληψη, εάν θέλουμε να νοιώθουμε την προστασία και σιγουριά που μας χαρίζει η ένωσή μας με τον Κύριός μας Ιησού Χριστό.

Να τονίσουμε ακόμη εδώ οτι όπως θα εξηγήσουμε και παρακάτω ο διάβολος σπέρνει πολλές σκέψεις (λογισμούς) στο Χριστιανό για να τον αποτρέπει από Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πολλές εξ΄αυτών έχουν το φαινομενικό κίνητρο της δήθεν "ευλάβειας" προς το Θεό, το οποίο όμως είναι απάτη και πλάνη του σατανά.
Έτσι για παράδειγμα μας αποτρέπει από το να κοινωνούμε, βάζοντας μας τη σκέψη στο μυαλό, ανάμεσα στις πολλές άλλες, οτι δεν είμαστε άξιοι να κοινωνήσουμε διότι είμαστε αμαρτωλοί.
Όμως εμείς, θα πρέπει να αγνοήσουμε αυτή τη σκέψη του πονηρού διαβόλου και να καταφύγουμε στον Πνευματικό μας, ο οποίος θα μας οδηγήσει στη Θεία Κοινωνία, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τα λόγια του Χριστού μας που είπε:
"οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν"
 (Κατά Λουκάν, κεφ.5, στ.31-32)
δηλαδή "δεν έχουν ανάγκη από ιατρό οι υγιείς, αλλά οι πάσχοντες από ασθένεια. Δεν έχω έλθει για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοια"

Όποιος πιστεύει στη σταυρική θυσία του Χριστού, αυτός πιστεύει και στη Θεία Κοινωνία και στην τιμή που μας κάνει ο Κύριος να μας προσφέρεται ο Ίδιος διαμέσου των αιώνων, δύο χιλιετηρίδες μέχρι σήμερα, κάθε μέρα.
 _____________________________________________________________________________
Επιμέλεια κειμένου: Ορθόδοξο Χριστιανικό Ιστολόγιο Δρόμος Ορθοδοξίας
Βοηθητικές πηγές - Βιβλιογραφία: εδώ

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΙΡΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
Όλοι δίνουμε Ομολογία και θα δώσουμε εν ημέρα κρίσεως για το τι πράττουμε σήμερα.
Οικουμενισμός
Γρηγορείτε, Μετανοείτε, Προσεύχεσθε

Οικουμενισμός και συμπροσευχές με αιρετικούς
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ - ΣΠΑΝΙΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Προσευχητάριο (ΔΩΡΕΑΝ)

Στον Πνευματικό μας αγώνα το κυριότερο είναι η καθημερινή μας διαρκής Προσευχή.
Στο ιστολόγιό μας επιμεληθήκαμε το παρόν Προσευχητάριο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι εξής προσευχές:
Πρωϊνή Προσευχή, Προσευχή φαγητού, Βραδυνή Προσευχή (Απόδειπνο και Χαιρετισμοί Παναγίας), Προσευχή της Θείας Μετάληψης, Παράκληση προς την Παναγία
ΔΩΡΕΑΝ
για κατέβασμα σε pdf.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Αγία Γραφή

Η Αγία Γραφή είναι το κορυφαίο βιβλίο που οφείλει να μελετάει κάθε Χριστιανός, πριν από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο και μάλιστα διαρκώς, διότι απλά είναι ο Λόγος του ίδιου του Θεού. Η μελέτη ειδικά της Καινής Διαθήκης, μέσα και από ερμηνείες των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, είναι μια διαδικασία επαναλαμβανόμενη στη ζωή του Χριστιανού, όπως επαναλαμβάνονται και τα αναγνώσματα στις Ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Αγιολόγιο Έτους

Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι πιο δημοφιλέστεροι Άγιοι της Εκκλησίας μας, συμπεριλαμβανομένων των Αγίων Αρχαγγέλων, αλλά και άλλων Αγίων που δεν είναι τόσο ευρέως γνωστοί, ταξινομημένοι ανά χρονολογική σειρά εορτής ανά μήνα, καθώς και ανά αλφαβητική σειρά ονομασίας.
Για κάθε Άγιο υπάρχει η σχετική εκκλησιαστική εικόνα και σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται σύντομα και ο βίος τους. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Άλλα βιβλία για μελέτη

Αν βρισκόμαστε στην αρχή του πνευματικού μας αγώνα, καλό είναι η επιλογή των βιβλίων που θα διαβάσουμε να γίνει πρώτα από τον Πνευματικό μας Πατέρα. Όμως ποτέ δεν γνωρίζουμε το σχέδιο του Θεού και το πώς Εκείνος θα ζεστάνει την καρδιά μας για να τον πλησιάσουμε περισσότερο. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν διάφορες πηγές όπου μπορεί κάποιος να αναζητήσει χριστιανικά βιβλία για να διαβάσει απευθείας στο διαδίκτυο, αλλά και αλλού. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ομιλίες - Κηρύγματα

O Κύριός μας Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε τον προφορικό Του Λόγο για να διδάξει το Ευαγγέλιο στον κόσμο.
Πέραν λοιπόν της μελέτης των συγγραμάτων, είναι πολύ μεταδοτικό να ακούμε και πνευματικές ομιλίες ανθρώπων, είτε κληρικών, είτε καταξιωμένων Θεολόγων. Στην ενότητα αυτή υπάρχουν ενδεικτικές ιστοσελίδες για απευθείας ακρόαση, ή και κατέβασμα ηχητικών αρχείων ορθόδοξων ομιλιών.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ωφέλιμες ταινίες

Στην ενότητα αυτή έχουμε κάνει μια πολύ περιορισμένη επιλογή ωφέλιμων ταινιών-βίντεο, ως έναν πρώτο προβληματισμό για κάποια θέματα που σχετίζονται με την ορθόδοξη πνευματική ζωή, όπως η πίστη, η προσευχή, η ταπείνωση κλπ, αλλά και αφηγηματικές ταινίες με κατανυκτικό περιεχόμενο.
Οι περισσότερες από τις ταινίες είναι μικρού μήκους, με πολύ καλή σκηνοθεσία και παρακολουθούνται ευχάριστα. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ιερές Μητροπόλεις

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των Ιερών Μητροπόλεων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Οι Μητροπόλεις είναι ταξινομημένες σε αναλυτικό κατάλογο με παραπομπές στις ιστοσελίδες αυτών (όπου υπάρχουν), σε ψηφιακά αρχεία ομιλιών και κηρυγμάτων, ηλεκτρονικά εκκλησιαστικά περιοδικά, καθώς και ραδιοφωνικούς και άλλους σταθμούς, για όσες μητροπόλεις διαθέτουν.
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ιερές Μονές

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν σύνδεσμοι για πρόσβαση σε ιστοσελίδες με Ιερές Μονές (Μοναστήρια).
Κάντε κλικ στην εικόνα.

Νηστείες Έτους

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε επακριβώς τις Νηστείες που έχει ορίσει η Εκκλησία μας καθόλο το έτος, εδώ και αιώνες, για να διαισθανθούμε την οικονομία που θα κάνει ειδικά για εμάς ο Πνευματικός μας Πατέρας. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε τις νηστείες ανά κατηγορία βάση τροφών, ημερολογιακά ανά είδος νηστείας και κατάλυσης, ανά ημέρα εβδομάδος και ανά περίοδο Νηστειών (Χριστούγεννα, Μ.Τεσσαρακοστή κλπ). Κάντε κλικ στην εικόνα.

Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο (ΔΩΡΕΑΝ)

Η επιμέλεια και δημι- ουργία του παρόντος Εκκλησιαστικού Ημερο- λογίου του 2016 έγινε αποκλειστικά από το ιστολόγιό μας και διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ για κατέβασμα σε pdf. Περιλαμβάνονται και οι Νηστείες (με διαφορετικά χρώματα ανά είδος), καθώς και ευρετήριο Αναγνωσμάτων των Κυριακών και Μεγάλων Εορτών. Στην ίδια ενότητα υπάρχει και ημερήσιο Αγιολόγιο ακινήτων εορτών με Bίους Αγίων, διασυνδεδεμένο με εξωτερική πηγή. Κάντε κλικ στην εικόνα.

Ιερές Αγρυπνίες

Η συμμετοχή του Χριστιανού σε νυχτερι- νές αγρυπνίες αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία διότι, οι εκκλησιαστικές Ακολουθίες γίνονται περισσότερο κατανυκτικές, κάτι που βοηθάει την Προσευχή. Στην ενότητα αυτή γίνεται αναμετάδοση από το ιστολόγιο agrypnies.blogspot.gr των νυχτερινών ακολουθιών που πραγματοποιούνται σε ενορίες και μοναστήρια με πληροφορίες, χάρτες, τηλέφωνα Ιερών Ναών κλπ.
Κάντε κλικ στην εικόνα.
ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ DNA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ)

Οι Πρόδρομοι του Αντιχρίστου, με τη ΝΕΑ και ΚΡΥΦΗ ακόμη στο ευρύ κοινό, τεχνολογία εγγραφής ψηφιακών δεδομένων στο ανθρώπινο DNA, δοκιμάζουν ήδη το σφράγισμα πάνω στο σώμα κατά την ιριδοσκόπηση, παλαμοσκόπηση και δακτυλοσκόπηση που απαιτείται για τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, που ήδη ξεκίνησε σε μετανάστες, ενώ σχεδιάζουν σύντομα την υποχρεωτική εφαρμογή σε όλους τους Έλληνες.
Το θέμα δεν είναι αν θα γίνει εν αγνοία μας (στην αρχή), είτε εν γνώση μας (στη συνέχεια) - το θέμα είναι οτι ο σοφός Χριστιανός διαβλέπει την ΠΑΓΙΔΑ του διαβόλου και την αποφεύγει με τη Χάρη του Θεού.

O Άγιος Παΐσιος είχε γράψει στο ιδιόχειρο σημείωμά του οτι το σφράγισμα θα γίνει με ακτίνες λέιζερ, που σημαίνει δηλαδή οτι ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ το γνωστό σε όλους ηλεκτρονικό τσιπάκι (που εμφυτεύεται κάτω από το δέρμα), το οποίο είναι πλάνη του διαβόλου προς τους ανθρώπους, ώστε αναμένοντας να δουν το τσιπάκι στο χέρι, ή στο μέτωπο, ως το σφράγισμα, τελικά ο αντίχριστος και οι πρόδρομοί του θα τους σφραγίσουν στο DNA, πάνω στο ανθρώπινο σώμα, με ακτίνες λέιζερ.
(ακολουθεί παρακάτω απόσπασμα από το ιδιόχειρο σημείωμα του Αγ. Παϊσίου)
ΠΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ;
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ:
Η Ιριδοσκόπηση (η αποτύπωση της ίριδας του ματιού δηλαδή, που είναι μοναδική σε κάθε άνθρωπο), όπως και ή Παλαμοσκόπηση (μοναδική διάταξη των αιμοφόρων αγγείων της παλάμης σε κάθε άνθρωπο) καθώς και η Δακτυλοσκόπηση, θα λειτουργεί για κάθε άνθρωπο ως ένα ηλεκτρονικό αρχείο σαν
USERNAME
Κι επειδή ένα username δεν είναι ασφαλές από μόνο του, διότι αντιγράφεται, γι αυτό χρειάζεται και ένα
PASSWORD
Αυτό λοιπόν το Password θα είναι το Νούμερο που θα χαραχτεί στο DNA, δηλαδή πάνω στον κυτταρικό ιστό, σε ανθρώπινο οστό δηλαδή, ή αλλού, ώστε να γίνεται η επαλήθευση, δηλαδή
USERNAME
(θα είναι το ηλεκτρονικό αρχείο της ιριδοσκόπησης, παλαμοσκόπησης, ή δακτυλοσκόπησης) και
PASSWORD
(το χάραγμα της Αποκάλυψης,
το 1 νούμερο πάνω στο ανθρώπινο DNA)
Στη βάση αυτής της λογικής λειτουργούν και οι σημερινές κάρτες τραπεζών που μας έχουν επιβάλει να έχουμε, δηλαδή η κάρτα λειτουργεί ως το username (το όνομα του χρήστη δηλαδή) ενώ το PIN είναι το Password, ο κωδικός δηλαδή.
Αυτά τα 2 θα γίνονται αυτόματα μελλοντικά μέσω της ιριδοσκόπησης, παλαμοσκόπης ή δακτυλοσκόπησης.

Θα επαληθευτούν όμως τελικά οι Προφητείες οτι δεν θα προλάβουν να φέρουν ως υποχρεωτική τη ΝΕΑ Ηλεκτρονική Ταυτότητα, γιατί θα ξεσπάσει πόλεμος (παγκόσμιος);
Εξαρτάται από τη μετάνοιά μας.
Ξεκίνα και αύξησε τον Πνευματικό σου Αγώνα ΤΩΡΑ.
Μην αμελείς τον τακτικό Εκκλησιασμό κάθε Κυριακή, τη συχνή Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΟ DNA,
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - Αποθήκευση ψηφιακών δεδομένων στο DNA και η νέα Hλεκτρονική Tαυτότητα


Γέροντας Γαβριήλ
ο Αγιορείτης

"Όσοι αρχιερείς, ή πατριάρχες και αρχιεπίσκοποι αγωνίζονται πυρετωδώς να ενώσουν την Εκκλησία μας με τον Πάπα, ομοιάζουν κατά πάντα και είναι ομοιότροποι με τον Άννα και τον Καϊάφα και εν ημέρα κρίσεως, με τα αρχιερατικά τους διαβήματα, θα κοσμούν τα φρικτότερα και τα κεντρικότερα μέρη της κολάσεως... Είναι ευκολότερο να βαπτίσεις το σατανά παρά να συνετίσεις τον Πάπα."

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ:
ΙΔΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ
ΑΚΥΡΩΝΕΙ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ
 ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΜΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ
 Η ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΛΑΔΗ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ.

Δεν υπάρχουν όμως "ετερόδοξοι",
είτε ορθόδοξοι θα είναι, είτε αιρετικοί.
Δεν ονομάζουμε Εκκλησία κανέναν άλλον πλην της Μίας Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού - αυτό λέει το Σύμβολο της Πίστεώς μας.
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΑΘΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΑ
Aποκαλυπτική ενημέρωση (22-2-17) από το Δημοσιογράφο και Θεολόγο (εκδότη της Εφημερίδας "Στύλος της Ορθοδοξίας") κ. Διονύση Μακρή
. Καλεσμένος και ομιλητής ήταν ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παύλος Δημητρακόπουλος (Υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς).

ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ, ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ,

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

Oι Έμφυλες ταυτότητες στην Αυστραλία ξεσηκώνουν γονείς.

save_from_safe_schools_01.png
"Σώστε μας από το ασφαλές σχολείο" !
Φαίνεται καθαρά ότι η προσπάθεια επιβολής των απόψεων στην Ελλάδα με τις "έμφυλες ταυτότητες" και το LGBTI lifestyle, έχει κοινό διεθνές κέντρο εκκίνησης με τεράστια χρηματικά ποσά να δίνονται για το σκοπό αυτό διεθνώς. Στην Αυστραλία το όλο project ενδύεται και την προβιά του anti-bullying στο σχολικό περιβάλλον με τον παραπλανητικό τίτλο "Safe School - Aσφαλές Σχολείο" και σχεδιάζεται να εφαρμοστεί από το έτος 2018.
Γονείς ξεσηκώνονται γι΄ αυτήν την αυθαίρετη ιδεολογική επιβολή στις τρυφερές παιδικές συνειδήσεις, διοργανώνοντας ηλεκτρονική εκστρατεία διαμαρτυρίας.
Το μεταφρασμένο κείμενο:
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ,
Ο ορισμός του θεσμού γάμου βρίσκεται σήμερα υπό απειλή.
Με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος ο ορισμός του θεσμού γάμου στην Αυστραλία, έχει διατηρηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή αναλλοίωτος. Εντούτοις, είναι ζωτικής σημασίας να βρισκόμαστε σε αδιάκοπη προσπάθεια και συνεχή επαγρύπνηση.
Σήμερα στις 4.00 μμ θα συνεδριάσει το Φιλελεύθερο Κόμμα για να αποφασίσει για το μέλλον του θεσμού του γάμου. Για αυτό το λόγο ζητώ από εσάς να προσεύχεσθε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και να παρακαλείτε τον Κύριο μας Ιησούν Χριστόν να φωτίσει τους πολιτικούς μας να διατηρήσουν αναλλοίωτο τον ορισμό του θεσμού του γάμου.
Επίσης, είναι επιτακτική ανάγκη να αποστείλετε στους κατά τόπους εκλεγμένους Βουλευτές και Γερουσιαστές σας ηλεκτρονική αλληλογραφία ζητώντας από αυτούς να διατηρήσουν το αυθεντικό νόημα του θεσμού του γάμου. Για το σκοπό αυτό, αντιγράψετε και επικολλήστε τον παρακάτω σύνδεσμο στο φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε και ακολουθείστε τις εντολές.
Υπογράψτε τη σχετική αίτηση για τη διακοπή του προγράμματος Safe Schools.
Επιπλέον, σας προτρέπω να υπογράψετε το «ΣΗΜΕΡΑ», μια αίτηση που ζητά την άμεση απόσυρση του προγράμματος ‘Safe’ Schools από όλα τα σχολεία. Το ‘Safe’ Schools είναι ένα πρόγραμμα που διαφημίζεται ως ένα πρόγραμμα κατά του σχολικού εκφοβισμού που όμως στην πραγματικότητα είναι πρόγραμμα προώθησης της σεξουαλικής και εμφυλικής ποικιλομορφίας. Το πρόγραμμα αυτό αξιώνει από όλα τα παιδιά όχι μόνο να αποδέχονται αλλά και να υιοθετούν τον ΛΟΑΤΚΙ τρόπο ζωής.
Η Κυβέρνηση Daniel Andrews της Βικτόρια, έχει ανακοινώσει ότι θα καταστήσει το πρόγραμμα αυτό υποχρεωτικό για όλα τα σχολεία μέσα στο 2018!
Για αυτό σας παροτρύνω να υπογράψετε την αίτηση «TODAY» ζητώντας την κατάργηση του προγράμματος 'Safe' Schools.